ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „НЕМСКИ“  ЕООД

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ ПО КРЕДИТНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат условията, при които „НЕМСКИ“ ЕООД, осъществява предоставяне на услуги по кредитно посредничество, като съдейства и посредничи на Ползвателите при проучване на условията и кандидатстване за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банкови кредити, съгласно параметрите и при условията, зададени от Ползвателите, както и взаимоотношенията между „НЕМСКИ“ ЕООД, Ползвателите и търговските банки.

2. „НЕМСКИ“ ЕООД, с ЕИК: 206351385, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина 54, ет. 2, ап. 6, e–mail: nemskidt@gmail.com, представлявано от Добрин Тошков Немски – Управител, вписано в  публичния регистър на кредитните посредници по чл. 51 ЗКНИП с номер BCI000068, извършващ дейност като  необвързан кредитен посредник. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато между „НЕМСКИ“ ЕООД и физическо или юридическо лице, (наричано „Ползвател”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене на услуги по кредитно посредничество, или винаги, когато има подписан Договор за кредитно посредничество или консултантска услуга, индивидуални договори и други документи между Ползвателя и „НЕМСКИ“ ЕООД.

3. Настоящите Общи условия уреждат всички правоотношения, възникнали между „НЕМСКИ“ ЕООД и физическо или юридическо лице (наричано „Ползвател”). При подписване на Договор за кредитно посредничество или консултантска услуга, индивидуални договори и други документи между „НЕМСКИ“ ЕООД и Ползвател се счита, че Ползвателят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения с „НЕМСКИ“ ЕООД, възникнали във връзка с или по повод осъществяваната от „НЕМСКИ“ ЕООД посредническа дейност, свързана с проучване на условията и кандидатстване за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банкови кредити, съгласно параметрите и при условията, зададени от Ползвателите. При противоречие между индивидуален договор и настоящите Общи условия предимство имат клаузите на индивидуалния договор.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в този раздел думи и изрази ще имат следното значение, с което значение същите ще се използват и в Договорите за кредитно посредничество или консултантска услуга, индивидуални договори и други документи подписани от Клиенти на „НЕМСКИ“ ЕООД, във връзка с осъществяване на посредническата дейност, а именно:

Ползвател“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на „НЕМСКИ“ ЕООД с цел получаване на съдействие и посредничество при проучване на условията и кандидатстване за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банкови кредити, като си сътрудничи с кредитен консултант към „НЕМСКИ“ ЕООД за постигане на тази цел.

Кредитен посредник“ е „НЕМСКИ“ ЕООД – регистрирано в съответствие с нормативната уредба на Република България лице, което се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на Ползвателя при проучване на условията и кандидатстване за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банкови кредити, съгласно параметрите и при условията, зададени от Ползвателите.

Банка“е всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на Република България, съгласно относимото законодателство.

Кредит – общият размер на предоставената от кредитиращата компания, на основание договор за кредит.

Кредитор – по Договор за Потребителски кредит е физическо или юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави Потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност, а по Договор за ипотечен кредит е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции.

Договор за Потребителски кредит – договор между Ползвател, който е физическо лице и Кредитор за предоставяне на финансови средства.

Договор за ипотечен кредит – договор между Ползвател и Кредитор за предоставяне на кредит за недвижим имот, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.

Оферта за кредит -предложение за предоставяне на Ползвателски или ипотечен кредит, което съдържа основните параметри на съответния кредитен продукт – сума, срок, месечна вноска, лихвен процент, ГПР и др.

Въпросник – лист с въпроси за събиране на сведения, с цел да се установи финансовото и имуществено състояние на Ползвателя, за да се определи възможността за отпускане на кредит, рисковия профил, друга информация и данни от значение за отпускане, независимо от тяхното формулираме, формат и начин на отправяне към Ползвателя.

Заявка за кредит – искане за предоставяне на кредитна услуга, при която Ползвателят е избрал кредитен продукт и/или кредитираща компания.

Лични данни“означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН, ЕИК и др.), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Администратор“означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

Обработващ лични данни“означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Получател на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Европейския съюз или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

Съгласие на субекта на данните“означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Нарушение на сигурността на лични данни“означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Случайно събитие“е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно.

Имейл на администратора – електронен адрес ………………………… за изпращане и получаване от Администратора на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето на услугите, предлагани на платформата.

Имейл на Ползвателя – посочен от Ползвателя електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи, свързани с предоставянето на услугите по застрахователното посредничество от разстояние, включително сключването на договор за

III. ПОЛЗВАТЕЛ

1. Ползвателят има право да се свърже с кредитен консултант – „НЕМСКИ“ ЕООД и да потърси от него експертна информация относно възможностите за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банков кредит при зададените от него параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.

2.Отношенията между Ползвателя и „НЕМСКИ“ ЕООД се уреждат съгласно настоящите Общи условия и в договор за кредитно посредничество, сключен индивидуално между страните и определящ параметрите на търсения от Ползвателя кредит и дължимото от двете страни съдействие във връзка с постъпките им за отпускане на искания кредит.

3. Ползвателят е длъжен при търсене на предварителни оферти и/или при кандидатстване за банков кредит чрез „НЕМСКИ“ ЕООД да предостави цялостна и вярна информация, в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, работодател, доходи, кредитен статус и други, а при необходимост и копия от относими документи, както и да уведоми незабавно в случай на промяна в някое от посочените обстоятелства.

4. Ползвателят предоставя доброволно личните си данни като подаде онлайн заявка, попълни информационен талон по образец на дружеството, или като се свърже с кредитен консултант за търсенето на предварителни оферти и/или за кандидатстването за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банков кредит и се съгласява изрично същите да бъдат обработвани от „НЕМСКИ“ ЕООД и предоставени на съответните банки (кредитори) за заявените от него нужди.

5. Ползвателят има право да получи компетентно съдействие и посредничество от кредитния консултант към „НЕМСКИ“ ЕООД за проучване на условията и кандидатстване за отпускане, предоговаряне или рефинансиране на банкови кредити, съгласно параметрите и при условията, зададени от Ползвателите съгласно настоящите Общи условия и/или индивидуално сключения договор и на база предоставената от Ползвателя информация и копия от документи.

IV. ПОСРЕДНИЧЕСКО И КОНСУЛТАНТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

1. Ползвателят, когато е физическо лице, не дължи заплащането на възнаграждение и/или такси на „НЕМСКИ“ ЕООД за предоставената му информация и/или съдействие. „НЕМСКИ“ ЕООД получава комисионни възнаграждения от търговска банка-партньор само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между Дружеството и съответната банка.

2. Ползвателят, когато е физическо лице не следва да заплаща възнаграждение за предоставената му информация и/или съдействие, освен в случаите, изрично предвидени в индивидуален писмен договор, сключен между Ползвателя и „НЕМСКИ“ ЕООД.

3. Ползвателят следва да преведе на избраната от него банка пълния размер на всички дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи. Дължимите към съответната банка такси и разноски, свързани с отпускането на търсения от Ползвателя кредит, не са част от възнаграждението към кредитния посредник и са изцяло за сметка на Ползвателя.

4. Всяка оферта предоставена от „НЕМСКИ“ ЕООД на Ползвателя важи за срок от 3 календарни дни. Кредитният посредник не гарантира, че след изтичане на 3 дневния срок, предложените на Ползвателя оферти ще са актуални с оглед динамичния пазар на банкови продукти и услуги.

5. Кредитният посредник следва да предостави на Ползвателя нужната му за избор на кредит информация в срок от 5 работни дни от датата на подписване на договора.

6. Ползвателят следва да вземе решение за подаване на документи за сключване на договор за банков кредит в срок от 180 календарни дни от получаване на необходимата му информация от Кредитния посредник.

7. В случай, че след подписването на настоящият договор и получаване на предоставената от кредитния посредник услуга, Ползвателят реши да кандидатства за кредит самостоятелно или чрез друг кредитен посредник, то той дължи на „НЕМСКИ“ ЕООД неустойка в размер на 2% от искания кредитен лимит, посочен в Приложение № 1, което е неразделна част от договора за извършване на услуга по кредитно посредничество.

V. СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

1. В случай, че правата Ви бъдат нарушени, можете да се свържете с „НЕМСКИ“ ЕООД и да подадете сигнал, жалба или възражение за констатираната нередност или допуснато нарушение: Те следва да бъдат изготвени в писмен вид и да се изпратят в офиса на „НЕМСКИ“ ЕООД на адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина 54, ет. 2, ап. 6, или на следния електронен адрес: nemskidt@gmail.com.

2. Сигналите, жалбите или възражения трябва да съдържат следната минимално изискуема информация: идентифициране на подателя, в т.ч. три имена, подпис, пощенски и/или електронен адрес и телефон за кореспонденция; описание на същността на възражението и на желаното от клиента решение.

3. „НЕМСКИ“ ЕООД поддържа регистър на получените сигнали, жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от получаването им.

4. В 30-дневен срок от получаването им „НЕМСКИ“ ЕООД разглежда по същество възникналия казус и се произнася относно основателността му, като уведомява писмено клиента за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки.

5. Уведомяването на клиента се осъществява в 7 дневен срок от вземане на решението.

6. В случай че „НЕМСКИ“ ЕООД прецени, че разрешаването на възникналия казус не е в неговите компетенции или в случай на неудовлетвореност на Ползвателя от взетото решение, се прилагат разпоредбите на българскот законодаtелство.

7. В случай, че бъде допуснато нарушение във връзка с личните Ви данни, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg;

8. В случай, че законните Ви права на Ползвател бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на Потребителите (КЗП), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg;

9. В случай, че бъде допуснато нарушение при осъществяване на кредитното посредничество, освен по реда на предходната алинея, имате право да се обърнете за съдействие към Българската народна банка (БНБ), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.bnb.bg;

10. „НЕМСКИ“ ЕООД ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от Ползвателя информация и копия от документи.

11. „НЕМСКИ“ ЕООД не отговаря при непредставяне от страна на Ползвателя на цялостна, вярна и навременна информация и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.

12. „НЕМСКИ“ ЕООД не носи отговорност за неволно допуснати технически грешки при отразяване параметрите и условията по предлаганите от банките кредитни продукти или за неволно допуснати грешки при кандидатстване за кредит, които са отразени в документацията за кандидатстване, били са представени на Ползвателя за одобрение и Ползвателят ги е одобрил.

13. „НЕМСКИ“ ЕООД си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системите на www.nemski.bg , и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания, без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на Ползвателите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на Ползвателите.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всякакви спорове по изпълнението на Договори за кредитно посредничество, индивидуални договори и други документи или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, спорове свързани с попълване на празноти в същите, или свързани с дейността на „НЕМСКИ“ ЕООД документи, или тези Общи условия и привеждането им в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните. Ако това се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

2.„НЕМСКИ“ ЕООД си запазва правото да актуализира по всяко време настоящите Общи условия, като промените и допълненията влизат в сила с публикуването им на адрес: www.nemski.bg

Call Now Button